Álláshirdetések

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szabó István Általános Iskola épületében lévő könyvtár helyiség

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat; - Iskola könyvtárosi feladatok elvégzése; - Kiszolgálja az olvasókat, végzi a kölcsönzési tevékenységet és annak adminisztrációját; - Középtávú és éves munkatervet készít a könyvtár működési feltételeinek és tartalmi munkájának fejlesztésére; - Polgármester felkérésére, vagy az önkormányzat munkaterve alapján beszámolót készít, tájékoztatja a képviselő testületet a könyvtárhasználatáról; - Szervezi és lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását; - Irodalmi rendezvényeket szervez és lebonyolít; - Részt vesz a könyvtárosokrészére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken, értekezleteken. - Figyelemmel kíséri a könyvtári célokra biztosított beszerzési keret tervszerű és gazdaságos felhasználását; - Elvégzi a könyvtár időszaki és soron kívüli leltározását;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•            Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés,

•         Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         A pályázat zárt, vagy nyitott képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozatot

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

•         A pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

•         Iskolai végzettséget igazoló eredeti okirat, vagy annak hitelesített másolata

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         könyvtáros munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gonda Krisztina nyújt, a 83/531-903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2511-9/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

•         Személyesen: Gonda Krisztina, Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. Az érvényes pályázót a pályázat kiírója személyesen is meghallgathatja. A pályázat eredménytelennek nyilvántartás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Helyben szokásos módon, hirdetőtáblára kifüggesztve - 2017. november 6.

•         Cserszegtomaj Nagyközség honlapján - 2017. november 6.

•         Cserszegtomaji Krónika novemberi számában

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cserszegtomaj.hu honlapon szerezhet.