Határozatok


1/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2017. évi költségvetésében:
1.         Az általános tartalék változásai 900070
            1. 172/2017 (XII.13.)számú képviselő-testületi határozat alapján védőnői munka elismerése
Általános tartalék csökkenése                                                          -122
Átadott pénzeszköz    011130                                                           +122
2.         Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070
            1. Sportöltözőbe szakmai eszköz beszerzés (futball labda)
            Általános tartalék csökkenése                                                          -40
            Dologi kiadások növekedése 081030                                                           +40
            2. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődébe páraelszívó vásárlása
            Általános tartalék csökkenése                                                          -30
            Felhalmozási kiadások növekedése 066020                                    +30
3.         Egyéb
            1. Településarculati Kézikönyv támogatásának elszámolása
            Általános tartalék csökkenése                                                          -1.000
            Felhalmozási kiadások növekedése 066020                                    +1.000
            2. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bevételi előirányzatainak realizálása
            Intézményi működési bevétel növekedés                                        +14
            3. Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatainak realizálása
            Intézményi működési bevétel növekedés                                        +27
            4. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatainak realizálása
            Állami támogatás növekedése 018010                                            +6.776
            Közművelődés fejlesztési támogatás 018010                                  +194
            Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása 018010      +9.973
            EU-s programok miatti felhalmozási célú támogatás 066020        +4.000
            Adóbevételek realizálása 900020                                                    +23.593
            Intézményi működési bevétel növekedés 011130                           + 738
            Intézményi működési bevétel növekedés 082092                           + 334
            Intézményi működési bevétel növekedés 066020                           + 3.693
            Átvett pénzeszköz növekedés 052080                                             +14
            Átvett pénzeszköz növekedés 052080                                             +115
            Felhalmozási kiadás növekedése 066020                                        +13.973
            Általános tartalék növekedés 900070                                              +35.498

Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.095.381 eFt-ra nő.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

2/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési rendelet 1.003.869 ezer forint kiadási főösszeggel, 1.003.869 ezer forint bevételi főösszeggel az előterjesztésben meghatározottak figyelembe vételével elfogadja.

3/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bezárását 2018. július 30. – augusztus 17. közti időpontban az intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése érdekében.
Külön megállapodás alapján a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda fogadja azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szüleik nem tudják megoldani a Pipacs Óvoda nyári zárva tartásának időtartama alatt.
Az ellátást igénybevevő szülők az ellátással kapcsolatban felmerülő térítési díjat a Brunszvik Teréz Óvoda részére megtérítik.
Emellett Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja, hogy ha a Hévízi Brunszvik Teréz Óvodánál merül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda rendelkezésére áll ennek megoldásában.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse.

 4/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közoktatási szakértői vélemény megállapításai” című előterjesztést és az abban foglalt megállapításokat elfogadja, engedélyezi a szakértői díj kifizetését.

Felkéri a Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjét, hogy vegye figyelembe a közoktatási szakértői megállapításokat az intézmény munkájában és arról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

5/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer Ft
Megnevezés Sor-szám Tárgyév Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
1. évben 2. évben 3. évben
Helyi adók 1. 187.000 187.000 187.000 187.000
Osztalékok, Koncessziós díjak 2.
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 600 600 600 600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4.
Részvények, részesedések értékesítése 5.
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7.
Saját bevételek (1+…….+7) 8. 187.600 187.600 187.600 187.600
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 93.800 93.800 93.800 93.800
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…17) 10. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.
Adott váltó 14.
Pénzügyi lízing 15.
Halasztott fizetés 16.
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17.
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…….+25) 18.                -                    -                    -                    -    
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.
Adott váltó 22.
Pénzügyi lízing 23.
Halasztott fizetés 24.
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25.
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) 27. 93.800 93.800 93.800 93.800

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő testület részére.

  6/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2018. évi közbeszerzési tervet.

7/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megküldött Közcélú Közvilágítási Használati Megállapodás tervezetet, megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.

  8/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Hévíz Felvidéki Vadásztársaság ( Nemesbük, Csárdaalja u. 6.) 8 db vadveszélyt jelző tábla kihelyezéséhez nyújtandó anyagi támogatás kérelmének elfogadását.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a Sümegi úton, Cserszegtomaj közigazgatási területén belül 50 km/h sebességkorlátozó táblák kihelyezésének ügyében.

  9/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi ügyelet ellátására 2013. január 1-i hatállyal létrejött ellátási szerződést figyelembe véve a fogorvosi ügyeleti díj összegét 2018. év január 1-től bruttó 60 Ft/fő/év összegben elfogadja.
Az összeget a 2018. évi költségvetésében szerepelteti.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések módosítására, aláírására, továbbá a szükséges intézkedések megtételére.

10/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztés és annak mellékletei szerint elfogadta.

 11/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyet ért Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének felhívásában foglaltakkal.
Elutasítja az illegális migrációt segítő irodák létesítését és működését, és támogatja, hogy Magyarország Kormánya jogszabályokkal lépjen fel a magyar emberek biztonságára és jövőjére komoly fenyegetést jelentő illegális bevándorlók tömeges betelepítése ellen.

 12/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában álló JJT-463 frsz-ú Volkswagen Caddy és IMN-936 frsz-ú Peugeot Boxer típusú teherautókat elidegeníti és a kötelező feladatok elvégzése érdekében új tulajdonú kisteherautót szerez be.
Felkéri a Polgármestert, hogy az elidegenítési és beszerzési lehetőségeket vizsgálja meg és a megoldási javaslatokat a februári soros ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.

 13/2018. (II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj Település Arculati Kézikönyvét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, jóváhagyja.
Felkéri a Polgármestert, kísérje figyelemmel a Települési Arculati Kézikönyvben foglaltakat.
Felhatalmazza a polgármestert a Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

14/2018. (II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2017. (II.02.) önkormányzati rendelete 4. számú mellékletében felsorolt civil szervezetek és egyházak támogatásának elszámolását az előterjesztés mellékleteit képező összegzés és beszámolók alapján elfogadja.

15/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.01.) önkormányzati rendeletében elkülönített 7.500 eFt-ot az alábbiak szerint osztja fel a benyújtott támogatási kérelmek alapján:

Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 700.000 Ft
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 300.000 Ft
Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 1.500.000 Ft
Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 550.000 Ft
Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 300.000 Ft
Diáksportkör Moderntánc 550.000 Ft
Diáksportkör Íjászat 250.000 Ft
Kis Szent Teréz Plébánia 100.000 Ft
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 100.000 Ft
Szeghalmi Bálint Református Egyház nem nyújtott be kérelmet
Kék Balaton Citerazenekar 100.000 Ft
Shotokan Karate Egyesület 300.000 Ft
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 1.000.000 Ft
Alternatív Természetbarát Egyesület 40.000 Ft
Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület 400.000 Ft
Balaton Vívóklub 100.000 Ft
Vajda János Öregdiákok Egyesülete később tárgyalják
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 40.000 Ft
Cserszegtomajfutás SE 1.000.000 Ft

A Vajda János Öregdiákok Egyesületének kérelmét az iskolába járó gyermekek létszámának ismeretében a márciusi soros ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.02.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötéséről gondoskodjon.

16/2018. (II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a JJT-463 frsz-ú Volkswagen Caddy kisteherautó minimum bruttó 100 000 Ft összegért, az IMN-936 frsz-ú Peugeot Boxer típusú kisteherautó elidegenítését minimum bruttó 600 000 Ft összegért, elsősorban használt autó beszámítással, a használtautó beszámítás kudarca esetén bizományosi értékesítéssel, használtautó kereskedésben.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a 2018. évi2/2018 (II.01.) számú költségvetési rendeletében elkülönített általános tartalék terhére 4.500.000Ft keretösszeget biztosít 5-10 éves normál platós   maximum 220e kilométer futással rendelkező Ford Transit, VW Crafter, Fiat Ducato, vagy Peugeot Boxer, Citroen Jumper duplafülkés kisteherautó beszerzésére.
Felhatalmazza a polgármestert a járműértékesítéssel, beszerzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

17/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Községháza utca 4. szám alatt lévő oszlopra szerelt régi motorsziréna áthelyezését támogatja a Dr. Bakonyi Károly u 1. szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal gazdasági udvarán felállított új oszlopra, a 2018. évi 2/2018. (II.01.) számú költségvetési rendeletében elkülönített 700 000 Ft keret terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a sziréna áthelyezéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

 18/2018. (II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Cserszegtomaj, Iskola u. 17. szám alatti Iskola- Óvoda épület óvoda és a konyha tűzjelző rendszerének elszeparálásával, önálló tűzjelző központok felszerelésével, ami lehetővé teszi a rendszerek jelzés és hiba szintű megkülönböztetését, valamint lehetőséget biztosít a jogi szétválasztásukra is   az iskolától távfelügyeleti és karbantartási szinten.
A tűzjelző rendszer szétválasztásához szükséges maximum 900.000 Ft összeg a 2018. évi 2/2018. (II.01.) számú költségvetési rendelet dologi kiadások rovatában rendelkezésre áll.
Felhatalmazza a polgármestert a tűzjelző rendszer átalakításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

19/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2017. (XI.29.) számú határozatát visszavonja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

20/2018. (II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Cserszegtomaj 115. hrsz. „polgármesteri hivatal és udvar” művelési ágú 1672. m2 térmértékű ingatlanát az épületek lebontása után értékesíti.
Felkéri a polgármestert az ingatlan hasznosítás megvalósításához szükséges ütemterv kidolgozására.

21/2018. (II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Pipacs utca 13/57. hrsz. ingatlanon lévő Pipacs játszótér bővítés kivitelezésére beérkezett árajánlatok alapján a munka elvégzésére Faberland Kft., Pécel, Pesti u. 3. szám alatti vállalkozó bruttó 5.414.899 Ft összegű ajánlatát fogadja el. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.        

22/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 089. hrsz.-ú út, a 0103. hrsz.-ú út   097. hrsz.-ú Gyöngyös patak - 0100. hrsz-ú út közti szakasz valamint a 0100. hrsz.-ú út 0103.-0102/18. hrsz. közti szakasz aszfaltburkolattal történő ellátás engedélyezéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére beérkezett árajánlatok alapján a munka elvégzésére Tónus Kft., Keszthely, Erzsébet királyné u. 40. szám alatti vállalkozó bruttó 1.244.600 Ft összegű ajánlatát fogadja el. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.        

23/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a település környezeti állapotáról szóló beszámolót, és azt az előterjesztés és annak melléklete alapján elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a lakosság számára tegye elérhetővé és megismerhetővé a beszámolót.

24/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi adóbevételekről szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

25/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

1.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai beíratás időpontját 2018. április 25., és 26. napokban határozza meg.
Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatást a nagyközség honlapján, illetve a helyben szokásos módon, valamint az óvodában közzétegye.
2.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018/2019-es nevelési évben a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében az indítható óvodai csoportok számát 5 csoportban határozza meg, és ez mellett indít egy bölcsődei csoportot is, amely az óvodával közös udvaron, de másik épületben kap helyet.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt tájékoztassa, továbbá felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvodai beiratkozásnál fokozottan vegye figyelembe a jogszabályban meghatározott csoportlétszámokat. A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezi a maximális létszám 20%-al történő átlépését.
3.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a bölcsődei csoport kialakításával kapcsolatos intézményvezetői hatáskörben szükséges összes intézkedést tegye meg. A technikai, műszaki kialakítással, kötelező eszközök beszerzésével kapcsolatosan felmerülő költségek tételes kimutatását, annak finanszírozása érdekében terjessze a Képviselő-testület 2018. májusi ülése elé.

26/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bartha Gábor polgármester 2018. évi negyvenegy nap szabadságát az előterjesztés mellékletének ütemezésében elfogadja.

27/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” kiírt és támogatott pályázat, megvalósításával kapcsolatosan módosítási kérelmet kíván benyújtani.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat módosításával kapcsolatos kérelem összeállítására és dokumentumok aláírására, a szükséges további teendők ellátására, és a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához történő benyújtására.

28/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt és támogatott pályázat megvalósításával kapcsolatosan módosítási kérelmet kíván benyújtani.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat módosításával kapcsolatos kérelem összeállítására és dokumentumok aláírására, a szükséges további teendők ellátására, és a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához való benyújtására.

29/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. Megállapítja, hogy 2018. január 30-ig minden önkormányzati képviselő és a polgármester vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tett.

30/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi külügyi tájékoztatóját elfogadja.

31/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a
Helyi Választási Bizottság:
tagjává:        Dr. Farkasné Dr. Babos Bernadett Margit 8372 Cserszegtomaj,
                        Dr. Takácsné Hegyi Andrea 8372 Cserszegtomaj, Gesztenyés u. 27.
                        Bertók Annamária 8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 93.
póttagjává:  Patakiné Rozner Szilvia 8372 Cserszegtomaj, Kucori u. 6.
                        Ruzsák Mónika 8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 25.
Szavazatszámláló Bizottságok:
tagjává:         Fekete Kálmánné 8372 Cserszegtomaj, Rezi u. 8.
                        Góczán Rita Anna 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 7.
                        Remeténé Kakuk Tímea 8372 Cserszegtomaj, Péter-Pál u. 5.
póttagjává:  Nagyné Sáfár Erika 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 18.
                        Kovácsné Stirvaki Katalin 8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 81.
                        Nádasiné Berkes Márta 8372 Cserszegtomaj, Ménes u. 4. 
                        Gránicz Orsolya 8372 Cserszegtomaj, Gagarin u. 16.
tagjává:         Papp András László 8372 Cserszegtomaj, Erdész u. 3.
                        Farsang Sándorné 8372 Cserszegtomaj, Kucori u. 1. 
                        Varga Mária 8372 Cserszegtomaj, Várvölgyi út 32.
póttagjává:  Szarka Róbert 8372 Cserszegtomaj, Kilátó u. 11.
                        Németh Mónika 8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 12.
                        Nagy Ottóné 8372 Cserszegtomaj, Kucori u. 3.
                        Horváth Beatrix 8372 Cserszegtomaj, Millennium u. 17.
tagjává:        Kovács Tamásné 8372 Cserszegtomaj, Dr. Vajkai A. u. 21.                      
                        Orsós Lászlóné 8372 Cserszegtomaj, Okkerbánya u. 18.
                        Kiss Sándorné 8372 Cserszegtomaj, Gagarin u. 14.
póttagjává:  Dervalics Angéla 8372 Cserszegtomaj, Sziklai u. 10.
                        Benczik Árpád Jánosné 8372 Cserszegtomaj, Rezi út 53.
                        Szalai Jozefina 8372 Cserszegtomaj, Keszthelyi u. 43.
                        Kozma Tímea 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 6. megválasztja.

32/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kinevezi Molnár Mártát 2018. március 5. napjától települési könyvtárosnak, határozatlan időre, heti 20 órás közalkalmazotti jogviszonyba 3 hónap próbaidő kikötésével. Illetményének megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

33/2018.(III.07.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3,1,1-15-ZAL-2016-00005 azonosítószámú „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című projekt támogatási szerződés módosítás tervezet anyagát megismerte, azzal egyetért. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata konzorciumi tagként részt vesz a projekt megvalósításában.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a konzorciumi szerződés és a támogatási szerződés módosítás aláírására.        

34/2018.(III.07.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3,1,1-15-ZAL-2016-00005 azonosítószámú „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című nyertes projektben beérkezett árajánlatok alapján a munka elvégzésére ZALABER Kft. Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11. szám alatti vállalkozó bruttó 1.778.000 Ft összegű ajánlatát fogadja el.
A szükséges pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

  35/2018.(III.07.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja egy használt Peugeot Boxer 2,2 duplakabinos, három oldalra billenthető kisteherautó megvásárlását a Használtautó Kft-től (2100 Gödöllő, Szabadság út 161.), az ajánlat szerinti - bruttó 5 600 000 Ft + 20 000 Ft eredetvizsgálat – összegért. A vásárlásba beszámításra kerül az Önkormányzattól általa megvásárolt IMN-936 frsz-ú Peugeot Boxer kisteherautó bruttó 600 000 Ft összeggel, melyet értékesíteni kíván.                    
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a duplakabinos használt kisteherautó megvásárlásához Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a 2018 évi 2/2018 (II.01.) számú költségvetési rendeletében elkülönített általános tartalék terhére, kiegészítve a 16/2018. (II.18.) számú Képviselő-testületi döntését bruttó 1 120 000 Ft összeget biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a járműértékesítéssel, beszerzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

  2017. évi Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatai

2016. évi Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatai

2015. évi Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatai