Határozatok

1/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az önkormányzat peres ügyeiről” szóló beszámolót elfogadta, az abban foglaltakkal teljes mértékben egyetért.
Elekes István képviselő a település pénzéből követelt 500.000 Ft-ot, ami Cserszegtomaj Község lakosságának közösségi érdekeivel ellentétes, a képviselői esküjével foglaltakkal szemben áll.

2/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bezárását 2017. július 31. – augusztus 20. közti időpontban az intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése érdekében.
Külön megállapodás alapján a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda fogadja azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szüleik nem tudják megoldani a Pipacs Óvoda nyári zárva tartásának időtartama alatt.
Az ellátást igénybevevő szülők az ellátással kapcsolatban felmerülő térítési díjat a Brunszvik Teréz Óvoda részére megtérítik.
Emellett Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja, hogy ha a Hévízi Brunszvik Teréz Óvodánál merül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda rendelkezésére áll ennek megoldásában.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse.

3/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2016. évi költségvetésében:

1.         Az általános tartalék változásai 900070

1. 142/2016 (XII.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján elektromos meghajtású gépkocsi beszerzésének előlege
Általános tartalék csökkenése                                                          -2.000
Felhalmozási kiadás növekedése 066020                                        +2.000
2. 146/2016 (XII.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Zala Megye Népművészetéért Alapítvány támogatása
Általános tartalék csökkenése                                                          -50
Átadott pénzeszköz növekedés 066020                                           +50
2.       Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070
            1. Sportöltözőbe szakmai eszköz beszerzés (futball labda)
            Általános tartalék csökkenése                                                          -60
            Dologi kiadások növekedése 081030                                                           +60
3.         Egyéb
            1. ASP rendszer bevezetésére elnyert pályázati támogatás
            Átvett pénzeszköz növekedés 011130                                             +7.000
            Felhalmozási kiadás növekedés 011130                                          +3.150
            Dologi kiadás növekedés 011130                                                     +3.850
            2. Bevételek realizálása
            Állami támogatás növekedés            900020                                               +1.373
            Közfoglalkoztatottak támogatása 041236                                       +1.966
            Helyi adó bevétel növekedés 900020                                            +40.975
            Átengedett központi adó növekedés 900020                                               +1.185
Intézményi működési bevétel növekedés 011130                           +1.763
Koncessziós/Üzemeltetési díj növekedés 900020                           +6.530
Általános tartalék növekedés 900070                                           +53.792
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 984.460ezer forintra változik.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

4/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési rendelet 1.006.627 ezer forint kiadási főösszeggel, 1.006.627 ezer forint bevételi főösszeggel az előterjesztésben meghatározottak figyelembe vételével elfogadja.

5/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer Ft
Megnevezés Sor-szám Tárgyév Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
1. évben 2. évben 3. évben
Helyi adók 1. 157.700 157.700 157.700 157.700
Osztalékok, Koncessziós díjak 2. 10.000 10.000 10.000 10.000
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4.
Részvények, részesedések értékesítése 5.
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7.
Saját bevételek (1+…….+7) 8. 168.700 168.700 168.700 168.700
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 84.350 84.350 84.350 84.350
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…17) 10. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.
Adott váltó 14.
Pénzügyi lízing 15.
Halasztott fizetés 16.
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17.
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…….+25) 18.                -                    -                    -                    -    
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.
Adott váltó 22.
Pénzügyi lízing 23.
Halasztott fizetés 24.
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25.
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) 27. 84.350 84.350 84.350 84.350

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő testület részére.

6/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy amennyiben Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete olyan tétellel módosul, mely eléri a 2016. évi XC. tv 70. §-ban meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, elkészíti hozzá a közbeszerzési tervet is.

7/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja.

8/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. szám 15/4. hrsz. ingatlanon lévő polgármesteri hivatal épület műszaki állapotfelmérésének elkészíttetését. A szakvélemény elkészítéséhez legfeljebb bruttó 400.000,- Ft összegű pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja.

9/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Cserszegtomaj 2177/1.- 2177/2.- 2177/5.- 2178. hrsz. ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás lefolytatását a GEOPART Bt. 110-12/2016. munkaszámon elkészített 1343/2016.DATR számon záradékolt változási vázrajznak megfelelően. Az önkormányzat részére a magánszemélyek tulajdonában lévő 2177/1. hrsz. ingatlanból 238 m2, 2177/2. hrsz. ingatlanból 154 m2 valamint a 2177/5. hrsz. ingatlanból 824 m2 térmértékű, összesen 1216 m2 nagyságú földrészlet kerül térítésmentes átadásra. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a polgármestert Riedl Ferencné 8315 Gyenesdiás, Béke u. 44.szám alatti és Molnár Károlyné 8651 Balatonszabadi, Enyingi u. 4. szám alatti lakosokkal önkormányzati tulajdonba adásról kötendő megállapodás aláírására.

10/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zalaispa Társulási Megállapodás módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

11/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete élni kíván a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 20.§-a (2) alapján a nagyközségi címmel

 1. meg kívánja vizsgáltatni a 138/2016. (VI.13.) Korm. rend.-ben megalakított Nemzeti Címer Bizottsággal Cserszegtomaj Község Önkormányzat címerét, kikérve annak szakmai véleményét.

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

12/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Frank Erzsébet ügyvéddel a 65/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat alapján megkötött tartós megbízásos szerződés szolgáltatási díját 2017. január 01-től havi 50.000 Ft-ban állapítja meg.

13/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztés és annak mellékletei szerint elfogadta.

14/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nagy András és társai telek eladási ajánlata” című előterjesztést megtárgyalta és az ajánlatra a következő döntést hozta:

 1. Mivel nincs tulajdonában ilyen jellegű ingatlan, nem támogatja a 901. hrsz.-ú ingatlan csereingatlannal történő megváltását.
 2. Nem kívánja megvásárolni a 901. hrsz-ú ingatlant.

Felkéri Polgármestert, hogy az ajánlattevőket a döntésről tájékoztassa.

15/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton Felvidék Neked című kiadványban való megjelenés lehetőségét a beérkezett ajánlat alapján és az abban való részvételt nem támogatja.

16/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) számú rendeletének módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§. (1) c) pontja valamint a 32.§ (6a) b) pontja alapján tárgyalásos eljárás lefolytatásának keretében kívánja módosítani.

17/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2016 (I.21.) önkormányzati rendelete 4. számú mellékletében felsorolt civil szervezetek és egyházak támogatásának elszámolását az előterjesztés mellékleteit képező összegzés és beszámolók alapján elfogadja.

18/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati rendeletében elkülönített 6.000 eFt-ot az alábbiak szerint osztja fel a benyújtott támogatási kérelmek alapján:

Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 600.000 Ft
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 400.000 Ft
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 850.000 Ft
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 550.000 Ft
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 270.000 Ft
Diáksportkör Moderntánc 550.000 Ft
Diáksportkör Íjászat 250.000 Ft
Kis Szent Teréz Plébánia 200.000 Ft
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 200.000 Ft
Szeghalmi Bálint Református Egyház 50.000 Ft
Kék Balaton Citerazenekar 100.000 Ft
Shotokan Karate Egyesület 240.000 Ft
Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 100.000 Ft
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 900.000 Ft
Alternatív Természetbarát Egyesület -
Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület 450.000 Ft
SZ-L Bau Balaton Vívóklub -
Vajda János Öregdiákok Egyesülete 290.000 Ft
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete -

Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötéséről gondoskodjon.

19/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi adóbevételekről szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

20/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai beíratás időpontját 2017. április 12-13. napokban határozza meg.
Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatást a község honlapján, illetve a helyben szokásos módon, valamint az óvodában közzétegye.

21/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-as nevelésiévben a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében az indítható csoportok számát 5 csoportban határozza meg, melyből 1 csoport önálló bölcsődei csoport, 4 pedig óvodai csoport.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt tájékoztassa, továbbá felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvodai beiratkozásnál fokozottan vegye figyelembe a jogszabály (törvényi, illetve hatályos Alapító Okirat) szerinti csoportlétszámokat. A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezi a maximális létszám 20%-al történő átlépését.

 22/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az egységes óvoda-bölcsődei csoport önálló bölcsődei csoporttá alakításával kapcsolatos intézményvezetői hatáskörben szükséges intézkedéseket tegye meg. A technikai, műszaki kialakítással, kötelező eszközök beszerzésével kapcsolatosan felmerülő költségek tételes kimutatását, annak finanszírozása érdekében terjessze a képviselő-testület 2017. májusi ülése elé.

23/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bartha Gábor polgármester 2017. évi hetvennyolc nap szabadságát az előterjesztés mellékletének ütemezésében elfogadja.

24/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. Megállapítja, hogy 2017. január 30-ig minden önkormányzati képviselő és a polgármester vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tett.

25/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi külügyi tájékoztatóját elfogadja.

26/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Parócziné Dömötör Erika 6090 Kunszentmiklós, Béke u. 34. szám alatti lakos által felajánlott Cserszegtomaj, 250/2. hrsz. „beépítetlen terület” művelési ágú 1432 m2 térmértékű ingatlan 2/16-od rész 179 m2, 250/3. hrsz. „beépítetlen terület” művelési ágú 529 m2 térmértékű ingatlan 2/16-od rész 66 m2 valamint az 1093/2. hrsz. „beépítetlen terület” művelési ágú 3646 m2 térmértékű ingatlan 2/16-od rész 456 m2 földrészleteket nem kívánja önkormányzati tulajdonba átvenni.

27/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évben végrehajtandó településképpel összefüggő rendeletalkotásokról, módosításokról szóló tájékoztatót és azt az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

28/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyeztetést kíván folytatni a helyi lakossággal a közösségi együttélés szabályairól, amelyhez nyilvános és hivatalos fórumot biztosít Cserszegtomaj Község honlapján (www.cserszegtomaj.hu) keresztül 2017. március 31-ig. A beérkezett javaslatokat, építő jellegű kritikákat, hozzászólásokat a 2017. április 26-i soros Képviselő-testületi ülésen tárgyalják.
Felkéri a képviselőket és a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

29/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Torsten-Henner Kraft beadványát és úgy határozott, hogy a témával kapcsolatban hatályos rendeletét nem kívánja módosítani.

30/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Henn Sándor kérését megtárgyalta és a további egyeztetésre való tekintettel kériHenn Sándort, hogy az általa elvégeztetett munkáról szóló dokumentációt, tervet, engedélyeket, tervezett költségekről szóló kimutatást és a bekerülési költségekről szóló számlákat mutassa be, mivel erre vonatkozó iratanyag az irattárban nem áll rendelkezésre.

31/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a dr. Nagy Tibor által képviselt telektulajdonosok ajánlatát és a következő döntést hozta:

 1. Az 1657/25 hrsz-ú ingatlan esetében az ingatlant határoló, már meglévő út aszfaltozásakor nem történt túlépítés, mivel az utat több évtizede sajátjaként folyamatosan és szakadatlanul útként használja az önkormányzat és a lakosság is.
 2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályozási szélesség és a telek jogi határa közötti területet az önkormányzat nem kívánja megvásárolni.
 3. Amennyiben a fent említett terület részt a tulajdonos ingyenesen az önkormányzatnak átadja, a telekhatár rendezési vázrajz elkészítésének és a változás utáni telekhatár kitűzésének a költségeiből az önkormányzat 50 %-os részt vállal és azt a tulajdonosok részére számla ellenében megtéríti.

Felhatalmazza a Polgármester, hogy a kérelmező felet a döntésről értesítse.

32/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Cserszegtomajfutás Sportegyesület nevű szervezet a 8372, Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám alatti, Cserszegtomaj Község Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi ügyviteli helyként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze.
Felhatalmazza a polgármestert a Sportegyesület bejegyzéséhez szükséges székhely megjelöléséről szóló nyilatkozat aláírására. ASportegyesület az épületet további használatra előzetes egyeztetés alapján – a többi civil szervezethez hasonlóan – veheti igénybe.

33/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

34/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

1.Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a mellékelt okirat alapján.
2.A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerkezetű Alapító Okiratát kiadja.
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak.

 35/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

1.Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosítását a mellékelt okirat alapján.
2.A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerkezetű Alapító Okiratát kiadja.
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak.

 36/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal épületének tartószerkezeti szakértői véleményét. Felkéri a Polgármestert a szakvélemény alapján az intézkedési sor felállítására és kéri, hogy azt a Képviselő-testület májusi soros ülésén ismertesse a Képviselő-testülettel.

37/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/20105.(XII.17.) számú rendeletének módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§. (1) d) pontja valamint a 32.§ (6a) b) pontja alapján állami főépítészi eljárás lefolytatásának keretében kívánja módosítani.

38/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Lambert Róbert és Lónai-Szakács Ildikó 4032 Debrecen, Poroszlay út 22. szám alatti lakosok ( képviseli: Dr. Nagy Tibor ügyvéd) tulajdonát képező Cserszegtomaj, 1657/25 hrsz-ú ingatlan közlekedési területként használt földrészletére vonatkozó térítés nélküli felajánlását. Felkéri a hivatalt, hogy a tulajdonrendezéshez szükséges változási vázrajzot készíttesse el. A tulajdonrendezéssel érintett terület nagyságát a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, valamint a kereszteződés beláthatóságát biztosító – a tulajdonosok által felajánlott – a Tervező utca jelenleg használt útterületével együttes térmértéke adja.
A vázrajz készítéséhez, valamint a felmerülő földhivatali díjak, a kivitelezés és az egyéb költségek megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 300.000,- Ft összegben az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

39/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Posta előtti 46 méteres útszakasz rendezésére, parkolók kialakítására a közlekedésbiztonság megteremtéséhez szükséges pénzeszközt az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Előirányzott keret: 3.000.000 Ft + ÁFA ( azaz három millió Ft + ÁFA)
Felkéri a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.

40/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Fáró Imre Cserszegtomaj, Meder köz 2. szám alatti lakosnak, hogy az állattartás szabályainak betartásával a Cserszegtomaj Község Önkormányzata tulajdonában lévő 586 helyrajzi számú 3058 m2 területű kivett művelési ágú belterületi ingatlanon legeltesse az általa tartott állatait, tevékenységével karbantartva a területet. A terület legeltetéssel történő gondozására szóló engedély 1 évre érvényes, mely meghosszabbítható.
Megbízza a polgármestert a terület használathoz szükséges megállapodás megkötéséhez szükséges egyeztetés lefolytatásával.

41/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mit a 21-18421-1-006-01-05-MEKH kóddal rendelkező DRV_V_211 sorszámú víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a teljes hatósági eljárásra vonatkozóan, a DRV ZRT. meghatalmazásának aláírásával.

42/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny” díjazását, résztvevő diákok étkeztetését 40.000 Ft összeggel támogatja az általános tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

43/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rezi Község Önkormányzatával 2013. június 24-én megkötött, a területi védőnői feladatok ellátásáról szóló megállapodást az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezet szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosított megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

44/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja.

45/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évre vonatkozóan a területi ellátás helyzetéről szóló védőnői beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja.
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszöni az éves munkát, a hatékony együttműködést és további sikereket kíván a védőnői szolgálat munkatársainak.

46/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. (8360 Keszthely, Vadaskerti u. 8.) beszámolóját Cserszegtomaj Község Önkormányzata által nyújtott működési hozzájárulás felhasználásáról megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

47/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjét, hogy az önkormányzat címére elektronikus úton érkezett szülői észrevétellel kapcsolatban az áprilisi soros Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni szíveskedjen.

48/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2017. évi költségvetésében:

1.         Az általános tartalék változásai 900070

1. 8/2017 (II.01.)számú képviselő-testületi határozat alapján szakvélemény elkészítése

Dologi kiadás növekedése 011130                                                   + 400

Általános tartalék csökkenése                                                          - 400

2. 38/2017 (III.29.)számú képviselő-testületi határozat alapján 1657/25 hrsz-ú telek határainak rendezése

Dologi kiadás növekedése 066020                                                   + 300

Általános tartalék csökkenése                                                          - 300

3. 39/2017 (III.29.)számú képviselő-testületi határozat alapján Posta előtti terület rendezése

Felhalmozási kiadás növekedése 066020                                        +3.800

Általános tartalék csökkenése                                                          -3.800

4. 42/2017 (III.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny” támogatása

Pénzeszköz átadás növekedése 084031                                           +40

Általános tartalék csökkenése                                                          -40

2.         Egyéb

1. Állami támogatás (2016. évről áthúzódó bérkompenzáció):

Állami támogatás növekedése 900020                                            +150

Általános tartalék növekedése 900070                                            +150

2. Személyi juttatások módosulása

Személyi juttatás növekedése                                                                      +6.941

Munkaadót terhelő járulékok növekedése                                       +1.877

Általános tartalék csökkenése 900070                                             -8.818

3. 18/2017 (II.22.) számú képviselő-testületi határozat alapján a civil szervezetek támogatása a 4. számú mellékletben átvezetésre kerül

Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.006.777 ezer forintra változik.

Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

49/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó 65/2013.(IV.24.) számú határozatát visszavonja.

50/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde felújítása céljából.

 1. Képviselő-testület a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Cserszegtomaj, Iskola u. 17. szám 15/2. hrsz. alatti ingatlanon található óvoda-bölcsőde épületrész felújítása bruttó 11.099.008,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 10.544.058,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 554.950,- Ft önerőt az általános tartalék terhére biztosítja.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírására és a Magyar Államkincstár területi igazgatóságához való benyújtására.

51/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtásra és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

52/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 017/49.. ingatlan belterületbe vonását támogatja.
 2. Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kötendő azon megállapodás aláírására, amely alapján a tulajdonos kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő valamennyi költség átvállalására.
 3. Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírását követően a belterületbe vonási kérelem benyújtására.

53/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagyközségi idegenforgalmi rendezvények szervezésével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.

54/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre kerülő pénzeszközökről évente egy alkalommal, a költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig, a benyújtott támogatási igények alapján dönt. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány képviselőjét, hogy a támogatási igényét az adott év január 31-ig nyújtsa be az Önkormányzat részére, mivel év közben a Képviselő-testület közpénzből civil szervezetnek nem nyújt támogatást.

 55/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre kerülő pénzeszközökről évente egy alkalommal, a költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig, a benyújtott támogatási igények alapján dönt. Év közben a Képviselő-testület civil szervezetnek közpénzből nem nyújt támogatást. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Rákóczi Szövetség céljaival, és abban tudja ezek megvalósulását támogatni, hogy nyilvános fórumain közzé teszi a Szövetség programját, remélve, hogy ezzel további támogatókat szerez a Szövetség céljainak eléréséhez.

56/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Partics Gyula képviselőt, hogy határozza meg a tomaji Szent Anna templom északi oldala mellett található, akadálymentesíteni kívánt járda területének a nagyságát (hossz*szélesség), amely alapján az árajánlatok bekérésre kerülnek.

 57/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola udvarának 1178 m2-es aszfaltozott felületét kopóréteggel látná el. Megkeresi az iskola fenntartóját, hogy a kivitelezéshez szükséges összeg 50 %-át biztosítsa, 50 %-ot pedig az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosít.

 58/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Teleház funkcióját a következő módon kívánja megváltoztatni:

 1. A Teleházban működő eMagyarország pont elérhetőségét az iskola épületében (Cserszegtomaj, Iskola u. 17.) működő könyvtárba helyezi át.
 2. A Teleház épületének hasznosítását a Polgárőr Egyesület számára biztosítja azzal, hogy az egyéb civil szervezetek használati igényét vegye figyelembe és számukra előzetes megbeszélés alapján biztosítsa a helyiség igénybevételének lehetőségét.
 3. A Teleház épülete előtti udvar kialakítását 200.000 Ft + ÁFA összeggel az általános tartalék terhére biztosítja.

59/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete Ódorné Bognár Eszter a 1859-2/2017 iktatószámú kérésére, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala ZA-04/L518/617-6/2017 iktatószámú határozata alapján felmenti közalkalmazotti jogviszonyából. A felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött 40 év alapján 8 hónap. A felmentési idő kezdete 2017. május 1. napja, a közalkalmazotti jogviszonya 2017. december 30. napjával szűnik meg. A munkavégzés alól 2017. augusztus 30. napjától 2017. december 30. napjáig kerül mentesítésre.
Felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.

60/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete Bugovics Anita közalkalmazotti jogviszonyát 2017. május 1. napjával közös megegyezéssel megszünteti az előterjesztés mellékletét képező munkavállalói beadványa alapján. A közalkalmazott kérése alapján a munkajogviszonya megszűnésével négy havi munkabérének megfelelő összeg kifizetését engedélyezi, melyet a költségvetés személyi juttatások sora tartalmaz.
Felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.

61/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. szám 15/4. hrsz. ingatlanon meglévő polgármesteri hivatal épületéről készített tartószerkezeti szakvéleményben feltárt feltételezhetően tervezésből adódó műszaki hiba megoldására felkéri az épület tervezőjét Merenics Béla tervezőt, hogy az épület állagmegóvása érdekében a szerkezeti károsodás megszüntetését célzó műszaki megoldás vonatkozásában tegyen javaslatot a 2017. júniusi soros képviselő-testületi ülésen.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

62/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásáról szóló lakossági fórum keretében tartandó tájékoztató 2017. június 14-én 17 óra időpontban történő kitűzését jóváhagyja, melynek helyszíne a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1. ) földszinti tárgyalóterme.

Felhatalmazza a polgármestert a továbbiakban szükséges egyeztetések időpontjának kitűzésére és összehívására.

63/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat tulajdonában lévő Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 381/5. hrsz. ingatlanon lévő gazdasági épület fedett színnel történő bővítésének megvalósítását. A kivitelezésre Bojt Róbert Cserszegtomaj, Keszthelyi út 48. szám alatti vállalkozó bruttó 1.115.000,- Ft összegű árajánlatát elfogadja. A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja az általános tartalék terhére.
Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására valamint a szükséges intézkedések megtételére.

 64/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Vadász u. 1. szám 390. hrsz. ingatlanon lévő Kultúrház épület műszaki állapotfelméréséről összeállított tartószerkezeti szakértői vélemény megállapításairól készített tájékoztatást elfogadja.

65/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Mándó Károly és Dr.Mándó Károlyné 8360 Keszthely, Lóczy L. u. 15. szám valamint Dr. Mándó Zsuzsanna 8360 Keszthely, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti lakosokáltal, a tulajdonukat képező Cserszegtomaj, 063/5-6. hrsz. ingatlanokon létesítendő napelem park megvalósítása ellen nem emel kifogást.

66/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 1107/1. „zártkerti művelés alól kivett terület” művelési ágú 1531 m2 valamint az 107/2. „zártkerti művelés alól kivett terület” művelési ágú 1635 m2 térmértékű ingatlanok belterületbe vonását támogatja.
 2. Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kötendő azon megállapodás aláírására, amely alapján a tulajdonos kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő valamennyi költség átvállalására.
 3. Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírását követően a belterületbe vonási kérelem benyújtására.

67/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. ingatlanon meglévő játszótér bővítését. Megbízza a FaberladKft-t a kivitelezési munkák elvégzésével. A munkálatokra az általános tartalék keretből maximum 6.000.000 Ft-ot biztosít.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

68/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Cserszegtomaj, Pajtika utca Európa tér – Kápolna sor elágazó közti utca szakasz zárt csapadékvíz elvezetés, valamint városias jellegű kialakítás engedélyezési terveinek elkészítését, amellyel a Tónus Kft-t bízza meg. A tervek elkészíttetéséhez bruttó 2.794.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék keret terhére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

69/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Cserszegtomaj, 10/6. hrsz. valamint a Cserszegtomaj, 35/33. hrsz. összesen 1 ha 1559 m2 térmértékű ingatlanok megvásárlását. Az ingatlanok megvásárlására összesen legfeljebb 6.000.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

70/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Panoráma Kemping előtti Panoráma utca közel 100 m hosszú és 3 m széles útszakasz aszfalt burkolatának felújítását legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft összeg erejéig, amelyet az általános tartalék terhére biztosít.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 71/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Cserszegtomaj, Várvölgyi úti „falukapu” kiépítés lehetőségeinek vizsgálatára. Felkéri a polgármestert, a vizsgálat eredményeit terjessze a 2017. szeptemberi soros testületi ülése elé.

72/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dancs Attila(Gyenesdiás, Pince u. 9.) kérelmét, mely az önkormányzat tulajdonát képező „közút” művelési ágú Cserszegtomaj, Dombhát utca észak–déli szakaszán kavicsozott út kiépítésének megvalósítására irányul. Felkéri a polgármestert, hogy az út kivitelezésével kapcsolatban három ajánlatot kérjen be, és azt terjessze a júniusi soros Képviselő-testületi ülés elé.

 73/2017. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja atomaji Szent Anna templom északi oldala melletti akadálymentes járda kialakításának megvalósítását. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete maximum bruttó 650 000 Ft-ot biztosít az akadálymentes járda kivitelezésére a 2017. évi költségvetési keret általános tartalékából.
Felkéri a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.

74/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja 1dbideiglenes fémszerkezetű tároló beszerzését, telepítését a labdarugó pálya északi végén levő füves területre. Maximum 850 000 Ft összeget biztosít a kivitelezésére a 2017. évi költségvetési keret általános tartalékából.
Felkéri a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.

75/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja gyalogátkelőhely létesítését aRezi út és a Dr. Bakonyi Károly utca elágazóban a Dr.Bakonyi Károly utcában.  

 76/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete alapján a bérleti szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

77/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2017 (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatának a következő pontját:

Képviselő-testület a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Cserszegtomaj, Iskola u. 17. szám 15/2. hrsz. alatti ingatlanon található óvoda-bölcsőde épületrész felújítása bruttó 11.099.008,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 10.544.058,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 554.950,- Ft önerőt az általános tartalék terhére biztosítja.”

az alábbiakra módosítja:

Képviselő-testület a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Cserszegtomaj, Iskola u. 17. szám 15/2. hrsz. alatti ingatlanon található óvoda-bölcsőde épületrész felújítása bruttó 11.099.008,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 10.544.057,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 554.951,- Ft önerőt az általános tartalék terhére biztosítja.”
A határozat többi része továbbra is hatályban marad.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos további intézkedések megtételére.

78/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A 21/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozatát a következőképpen módosítja:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-as nevelésiévben a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében az indítható csoportok számát 5 csoportban határozza meg, melyből 1 csoport egységes óvoda-bölcsődei csoport, 4 pedig óvodai csoport.

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt tájékoztassa, továbbá felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvodai beiratkozásnál fokozottan vegye figyelembe a jogszabály (törvényi, illetve hatályos Alapító Okirat) szerinti csoportlétszámokat. A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezi a maximális létszám 20%-al történő átlépését.

 1. Visszavonja a 22/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozatát.
 2. Az óvodába felvett gyermekek számáról szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

79/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja.

80/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

81/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

 82/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatót megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

83/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Elekes István érintettségéről szólóbejelentését, amit A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49 §. (1) alapján megtett, nem fogadta el, ezért őt a képviselői kérdésével összefüggésben megfogalmazott határozati javaslatról szóló szavazásból nem zárta ki.

84/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Elekes István önkormányzati képviselő viselkedését, amely nem méltó a lakosság által megválasztott képviselőként tett esküjéhez. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatárolódik az Elekes István képviselő által végzett rosszhiszemű, értelmetlen, hamis hírkeltésektől, és úgy véli, hogy Elekes István ezzel nem csak a saját hírnevét rombolja, hanem sajnos a nagyközségét is, és ezáltal mindazok munkáját teszi tönkre, akik tettek és tesznek azért, hogy a nagyközség folyamatosan fejlődjön, erősödjön, megújuljon.

85/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde udvarán kerti csap létesítését és párakapu megvásárlását bruttó 200.000 Ft összeggel, amit az általános tartalék keret terhére biztosít.
Felkéri az óvodavezetőt, hogy a tervezett fejlesztések részleteit és a megvalósításukhoz szükséges költségekről szóló dokumentációt nyújtsa be írásban a polgármester részére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

86/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Partics Roland világversenyen való szereplésének támogatásáról szóló döntéshozatalból kizárja a PTK. 8.§ (1.) alapján egyeneságbeli rokona okán érintettségét bejelentő Partics Gyula képviselőt.

87/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ParticsRoland londoni brazil jiu-jitsu világversenyen történő szerepléséhez 100.000 Ft összeggel, amit az általános tartalék keret terhére biztosít.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

88/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszöni a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjének, helyettesének és minden dolgozójának az egész évben, magas színvonalon elvégzett munkát.

89/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2017. évi költségvetésében:

1.         Az általános tartalék változásai 900070

            1. 50/2017 (IV.26.)számú képviselő-testületi határozat alapján Óvoda felújításra benyújtott pályázat önereje

Általános tartalék csökkenése                                                          -555

Felújítási kiadások növekedése 066020                                           +555

2. 58/2017 (IV.26.)számú képviselő-testületi határozat alapján „Teleház” előtti terület rendezése

Általános tartalék csökkenése                                                          -254

Dologi kiadás növekedése 082094                                                   +254

3. 63/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján 381/5 hrsz-on lévő gazdasági épület fedett színnel való bővítése

Általános tartalék csökkenése                                                          -1.115

Felhalmozási kiadások növekedése 066020                                    +1.115

4. 67/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján 390 hrsz-on lévő játszótér bővítése

Általános tartalék csökkenése                                                          -6.000

Felhalmozási kiadások növekedése 066020                                    +6.000

5. 68/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján csapadékvíz elvezetés engedélyezési terveinek elkészítése

Általános tartalék csökkenése                                                          -2.794

Felhalmozási kiadás növekedése 066020                                        +2.794

6. 69/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján ingatlanvásárlás

Általános tartalék csökkenése                                                          -6.000

Felhalmozási kiadás növekedése 066020                                        +6.000

7. 70/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján Panoráma utca felújítása

Általános tartalék csökkenése                                                          -1.500

Felújítási kiadások növekedése 045120                                           +1.500

8. 73/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján akadálymentes járda kialakítása a Szent Anna templom északi oldala mellett.

Általános tartalék csökkenése                                                          -650

Felhalmozási kiadás növekedése 066020                                        +650

9. 74/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján ideiglenes fémszerkezetű tároló beszerzése

Általános tartalék csökkenése                                                          -850

Felhalmozási kiadás növekedése 066020                                        +850

10. 85/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján Óvoda udvarán kerti csap létesítése és párakapu vásárlása

Általános tartalék csökkenése                                                          -200

Felhalmozási kiadás növekedése 091140                                        +200

11. 87/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján Partics Roland londoni brazil jiu-jitsu világversenyen történő szereplésének támogatása

Általános tartalék csökkenése                                                          -100

Átadott pénzeszköz növekedése 066020                                          +100

2.         Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070

            1. Az iskolai gyermekfarsanghoz való hozzájárulás

            Általános tartalék csökkenése                                                          -40

            Személyi juttatás növekedése 011130                                             +28

            Munkaadót terhelő járulékok növekedése 011130                           +12

2. A Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak erdei táborozásához való hozzájárulás

Általános tartalék csökkenése                                                          -100

Dologi kiadás növekedése 011130                                                   +100

3. Cserszegtomaji ministráns gyermekek utazási költségtérítéséhez való hozzájárulás

Általános tartalék csökkenése                                                          -50

Dologi kiadás növekedése 011130                                                   +50

4. „Aranykorúak” Nyugdíjas Klubja kirándulásának hajózási útiköltség térítése

Általános tartalék csökkenése                                                          -80

Dologi kiadás növekedése 011130                                                   +80

5. Porkoláb utcában lévő kőfeszületen porcelánkép helyreállítása

Általános tartalék csökkenése                                                          -30

Dologi kiadás növekedése 082070                                                   +30

6. Cserszegtomaj Történelmi Íjászklub részére „egyenpóló” biztosítása

Általános tartalék csökkenése                                                          -95

Dologi kiadás növekedése 011130                                                   +95     

7. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde óvodásainak Sármelléki Repülőtér látogatásának támogatása

Általános tartalék csökkenése                                                          -32

Dologi kiadás növekedése 011130                                                   +32

8. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde pedagógusai szakmai napjához való hozzájárulás

Általános tartalék csökkenése                                                          -200

Dologi kiadás növekedése 011130                                                   +200              

3.         Egyéb

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete alapján

Általános tartalék csökkenése 900070                                             - 4.191

Állami támogatás növekedése 018010                                            +1.100

Átadott pénzeszköz növekedés 018010                                           + 9

Pénzmaradvány csökkenése 018030                                                -5.282

2. MTD fűnyíró traktor felújítása

Felhalmozási kiadás csökkenése                                                      -254

Felújítási kiadás növekedése 066020                                                          +254   

3. 2016. évben fel nem használt állami támogatás rendezése

Átvett pénzeszköz növekedés 052080                                             +5.802

Átadott pénzeszköz növekedés 018010                                           +5.802                       

4. 2015. évi állami támogatás elszámolása

Általános tartalék csökkenése 900070                                             -55

Átadott pénzeszköz növekedés 018010                                           +55

5. Személyi juttatás változása

Általános tartalék csökkenése 900070                                             -1.270

Személyi juttatás növekedése           066020                                              +1.000

Munkaadót terhelő járulék 066020                                                  +270

Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.008.397 ezer forintra változik.

Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

90/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) bekezdése alapján az   „5/F § (5) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott gazdasági tevékenység ellátása érdekében a kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem választott önkormányzati tulajdonban levő víziközmű vagyonelemek, valamint ezen törvény 18. § szerinti víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga e törvény erejénél fogvaa tulajdonos önkormányzattól nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen 2017. június 1-jén a Magyar Államra száll. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a cserszegtomaji önkormányzati tulajdonú víziközművek törvény szerinti vagyonátadásához a mellékletben szereplő szerződéstervezet tartalmi elemeinek figyelembe vételével, a végleges szerződések és kapcsolódó megállapodások aláírására, a további szükséges intézkedések megtételére.
2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságával a 2. sz. mellékletben szereplő megállapodás tervezetek tartalmi elemeit figyelembe véve a 2012.01.05. napján kelt, az Önkormányzat tulajdonában álló víziközművek bérletére és üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződést a 2011. évi CCXI törvény 79. § (4) bekezdés rendelkezései értelmében közös megállapodással megszünteti.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

91/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hulladékszállítási szerződés felmondása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.
Jelen formában és indokaival nem tudja elfogadni aNemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) megfelelőségi véleményének visszavonásával kapcsolatosan a közszolgáltatási szerződés felmondás szükségességét.
A ZALAISPA Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett Cserszegtomaj Nagyközség Közigazgatási területén.
Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a ZALAISPA Nonprofit Zrt-vel a megfelelőségi véleményének visszavonásáról, ugyanis a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásnak Önkormányzatunk alapító tagja.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy Cserszegtomaj Nagyközség területén történő hulladékszállítás folyamatosságának megtartása érdekében keressen lehetőségeket, alternatívákat arra az esetre, ha aNemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.a továbbiakban sem adja meg aműködéséhez szükséges megfelelőségi véleményt.
A lefolytatott tárgyalások eredményét és más lehetőségeket, megoldásokat, javaslatokat terjessze a képviselő-testület 2017. szeptemberi soros ülésére

 92/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében elkészített Ütemtervet és Információátadási Szabályzat tervezetet, és azokat az előterjesztés és annak mellékletei alapján elfogadja.

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

93/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

 1. )Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2013. május 29-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, a helyzetelemzési részt változatlan formában elfogadja, az intézkedési tervet felülvizsgálta.
 2. )Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott nyilatkozat megtételére.

94/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

 1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Cserszegtomaj, Várvölgyi úti „falukapu” kiépítésének megvalósítását. A kivitelezésre legfeljebb 2.300.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
 1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Cserszegtomaj, Várvölgyi úti „falukapu” kiépítésének befejezéseként a kereszteződés aszfaltburkolat felújításának elvégzését. A kivitelezésre legfeljebb 1.000.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

95/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Cserszegtomaj, Dombhát utca kavicsburkolatának meghosszabbítását 150 m hosszan, melynek megvalósítására a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete maximum bruttó 800 000 Ft-ot biztosít   a 2017. évi költségvetési keret általános tartalékából.
Felkéri a polgármestert az útszakasz felújításához szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.

96/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Magyarország 2017. évi központiköltségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontjában meghatározott, „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címen elkülönített, a települési önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat igénybevételére irányuló pályázat benyújtását 1.272.176 Ft összköltséggel, melyből 772.176 Ft a megpályázott összega 2017. évi Kultúrház hagyományos közösségi kulturális értékek gondozására műszaki, technikai eszközök fejlesztésére.
A „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázathoz az 500.000 Ft önrészt Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 2/2017. (II.02) számú a 2017. évi költségvetési rendeletének 5. számú melléklete tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos és szükséges intézkedések megtételére.

97/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 25. Zalai Borcégér Borünnep jubileumi rendezvényét 100.000 Ft.- Ft összeggel támogatja az általános tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

98/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Forster Sándor Cserszegtomaj, Diósi u. 63. szám alatti lakos kérelme alapján Cserszegtomaj, Diósiutca Balaton utca és a Kárpát utca közti útszakasz mart aszfalttal történő burkolat megerősítésének kivitelezését bruttó 6.000.000,- Ft összegig. A kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja az általános tartalék terhére.
Gondoskodik az elkészült útszakaszra 10 t-s súlykorlátozó tábla kihelyezéséről.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

99/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érintettek felé gondoskodjon.

100/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületeMerenics Béla, a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal épülete tervezőjének tájékoztatását, mivel azt a Képviselő-testületi ülés napján kézbesítette a Képviselő-testület részére, a szeptemberi soros ülésre napolja el.
Felkéri Merenics Béla tervezőt, hogy a polgármesteri hivatal épületéről készített tartószerkezeti szakvéleményben feltárt, feltehetőleg tervezésből adódó műszaki hiba megoldására, az épület állagmegóvása érdekében a szerkezeti károsodás megszüntetését célzó műszaki megoldás vonatkozásában tegyen szakmai javaslatot.
Felkéri a Polgármestert, hogy Merenics Béla tervezőt hívja meg a téma napirendi pontjának tárgyalására.

101/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete Kozma István közalkalmazotti jogviszonyát 2017. augusztus 25. napjával, közös megegyezéssel megszünteti, valamint kéthavi illetményének megfelelő összegű juttatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.

102/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - a teleházi munkatárs álláshely terhére - a 4 órás munkaviszonyt biztosító könyvtáros álláshely pályázati kiírására 2017. augusztus 30-tól 2017. december 30-ig tartó határozott idejű kinevezés céljából, figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltakat és a 2/1993 (I.30.) MKM rendelet könyvtárosi képesítésre való előírásait.

106/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2017. évi költségvetésében:

1.         Az általános tartalék változásai 900070

            1. 94/2017 (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Várvölgyi úti „falukapu” építése

Általános tartalék csökkenése                                                           -3.300

Felhalmozási kiadás növekedése       066020                                   +2.300

Felújítási kiadás növekedése             045120                                   +1.000

2. 95/2017 (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Dombhát utca kavicsburkolatának meghosszabbítása

Általános tartalék csökkenése                                                           -800

Dologi kiadás növekedése 045160                                                   +800

3. 97/2017 (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján 25. Zalai Borcégér Borünnep jubileumi rendezvényének támogatása

Általános tartalék csökkenése                                                           -100

Átadott pénzeszköz növekedés         066020                                  +100

4. 98/2017 (VI.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Diósi utca – Balaton utca – Kárpát utca közti útszakasz mart aszfalttal történő burkolat megerősítése

Általános tartalék csökkenése                                                           -6.000

Dologi kiadás növekedése 045160                                                   +6.000

2.         Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070

            1. Óvodai „bolondballagás” –hoz való hozzájárulás

            Általános tartalék csökkenése                                                           - 10

            Dologi kiadás növekedése 01130                                                     + 10

            2. Nemzetközi IPPON SHOBU karate versenyhez (Európa kupa) való hozzájárulás

            Általános tartalék csökkenése                                                           - 50

            Dologi kiadás növekedése 011130                                                   + 50

           

3.         Egyéb

1. Állami támogatás növekedése 900020                                         2.002

               Általános tartalék növekedése 900070                                         2.002

2. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde eszközbeszerzéséhez előirányzat átcsoportosítás kérelem alapján

Felújítási kiadás csökkenése 066020                                                -555

Beruházási kiadás növekedése 091110                                            +555

Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.010.399 ezer forintra változik.

Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

107/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az abban foglaltaknak megfelelően fog eljárni.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett honlapon elektronikus adatbázisban rögzíti.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat és az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására.
Erre a célra a 2018. évi költségvetésében 1.300.000,- Ft-ot biztosít

108/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” a nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben kiírt pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde felújítása céljából.

A Képviselő-testület a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Cserszegtomaj, Iskola u. 17. szám 15/2. hrsz. alatti ingatlanon található óvoda-bölcsőde épületrész felújítása bruttó 10.497.947,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 9.973.049,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 524.898,- Ft önerőt az általános tartalék terhére biztosítja.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírására és a Magyar Államkincstár területi igazgatóságához való benyújtására.

109/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2017.szeptember 21-i ZALAISPA NONPROFIT ZRT. Társulási Tanács ülését követően, az ott elhangzottak és kialakított vélemények figyelembe vételével adjon tájékoztatást és javaslatot Cserszegtomaj Nagyközség hulladékszállításának jövőbeni megoldásával kapcsolatosan.
Felkéri a polgármestert a közszolgáltatókkal kialakított jövőbeni tervek ismeretében a szükséges intézkedések megtételére.

110/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj területén történő őszi lomtalanítással a lakossági tájékoztatásban szereplő feltételekkel egyet ért, ehhez a 2/2017(II.02.) számú költségvetési rendeletben elkülönített általános tartalék terhére legfeljebb 2 000 000 Ft-ot biztosít.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

111/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat

 1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 0125/9. ingatlan belterületbe vonását támogatja.
 2. Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kötendő azon megállapodás aláírására, amely alapján a tulajdonos kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő valamennyi költség átvállalására.

3.)        Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírását követően a belterületbe vonási kérelem benyújtására.

112/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati rendeletében elkülönített általános tartalék terhére 300 eFt támogatást nyújt a Cserszegtomaji Sport Klub részére.
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon.

113/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonába levő festményekből 8 db festményt átad az erdélyi Dálnok testvértelepülés részére a helyi Kultúrházban állandó kiállítás céljára.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a festmények átadásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

114/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016/2017. nevelési évben végzett munkájáról szóló szakmai beszámolóját megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az óvoda kollektívájának és vezetésének a gyermeknevelés területén végzett munkájukért.

115/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Merenics Béla tervező által a Képviselő-testület felkérésére benyújtott válaszát „ A Polgármesteri Hivatal műszaki állapotával kapcsolatos tervezői állásfoglalás”-ról.
Megállapítja, hogy a 2003. évben az épület tervezésére összesen bruttó 1.625.000 Ft közpénzből megbízott tervező - aki maga is 12 évig az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaként a Polgármesteri Hivatal tervezői pályázat elbírálásának döntéshozói között közre is működött – a feltételezhetően tervezésből adódó műszaki hiba elhárításának, javításának tárgyalásától is elzárkózik. Nem áll szándékában a probléma megoldásán munkálkodó Képviselő-testülettel megosztani a szakmai javaslatait településünk vagyontárgyával kapcsolatban.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszautasítja a tervező 2017. szeptember 11-én kelt megkeresésében található azon megállapításokat, amelyek nem a Polgármesteri Hivatal épülete műszaki állapotának javítási megoldásával kapcsolatosak.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot az előterjesztés mellékleteivel együtt küldje meg a tervezőnek.

 116/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízási szerződés keretében kívánja a szociális ebéd kihordását megoldani Horváth János Cserszegtomaji lakossal. A megbízási díj havi bruttó összege 65.000,- Ft teljesítmény arányosan, amely összeg 2017. december 31. napjáig érvényes. A megbízási díjat és járulékait a költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítja.
A megbízási díj 2018. január 1. napját követően havonta 70.000,- Ft.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazzaa Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, valamint az ezzel kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

 

 

2016. évi Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatai

2015. évi Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatai