Határozatok

1/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az önkormányzat peres ügyeiről” szóló beszámolót elfogadta, az abban foglaltakkal teljes mértékben egyetért.
Elekes István képviselő a település pénzéből követelt 500.000 Ft-ot, ami Cserszegtomaj Község lakosságának közösségi érdekeivel ellentétes, a képviselői esküjével foglaltakkal szemben áll.

2/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bezárását 2017. július 31. – augusztus 20. közti időpontban az intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése érdekében.
Külön megállapodás alapján a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda fogadja azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szüleik nem tudják megoldani a Pipacs Óvoda nyári zárva tartásának időtartama alatt.
Az ellátást igénybevevő szülők az ellátással kapcsolatban felmerülő térítési díjat a Brunszvik Teréz Óvoda részére megtérítik.
Emellett Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja, hogy ha a Hévízi Brunszvik Teréz Óvodánál merül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda rendelkezésére áll ennek megoldásában.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse.

3/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2016. évi költségvetésében:

1.         Az általános tartalék változásai 900070

1. 142/2016 (XII.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján elektromos meghajtású gépkocsi beszerzésének előlege
Általános tartalék csökkenése                                                          -2.000
Felhalmozási kiadás növekedése 066020                                        +2.000
2. 146/2016 (XII.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Zala Megye Népművészetéért Alapítvány támogatása
Általános tartalék csökkenése                                                          -50
Átadott pénzeszköz növekedés 066020                                           +50
2.       Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070
            1. Sportöltözőbe szakmai eszköz beszerzés (futball labda)
            Általános tartalék csökkenése                                                          -60
            Dologi kiadások növekedése 081030                                                           +60
3.         Egyéb
            1. ASP rendszer bevezetésére elnyert pályázati támogatás
            Átvett pénzeszköz növekedés 011130                                             +7.000
            Felhalmozási kiadás növekedés 011130                                          +3.150
            Dologi kiadás növekedés 011130                                                     +3.850
            2. Bevételek realizálása
            Állami támogatás növekedés            900020                                               +1.373
            Közfoglalkoztatottak támogatása 041236                                       +1.966
            Helyi adó bevétel növekedés 900020                                            +40.975
            Átengedett központi adó növekedés 900020                                               +1.185
Intézményi működési bevétel növekedés 011130                           +1.763
Koncessziós/Üzemeltetési díj növekedés 900020                           +6.530
Általános tartalék növekedés 900070                                           +53.792
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 984.460ezer forintra változik.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

4/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési rendelet 1.006.627 ezer forint kiadási főösszeggel, 1.006.627 ezer forint bevételi főösszeggel az előterjesztésben meghatározottak figyelembe vételével elfogadja.

5/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer Ft
Megnevezés Sor-szám Tárgyév Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
1. évben 2. évben 3. évben
Helyi adók 1. 157.700 157.700 157.700 157.700
Osztalékok, Koncessziós díjak 2. 10.000 10.000 10.000 10.000
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4.
Részvények, részesedések értékesítése 5.
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7.
Saját bevételek (1+…….+7) 8. 168.700 168.700 168.700 168.700
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 84.350 84.350 84.350 84.350
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…17) 10. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.
Adott váltó 14.
Pénzügyi lízing 15.
Halasztott fizetés 16.
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17.
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…….+25) 18.                -                    -                    -                    -    
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.
Adott váltó 22.
Pénzügyi lízing 23.
Halasztott fizetés 24.
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25.
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) 27. 84.350 84.350 84.350 84.350

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő testület részére.

6/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy amennyiben Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete olyan tétellel módosul, mely eléri a 2016. évi XC. tv 70. §-ban meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, elkészíti hozzá a közbeszerzési tervet is.

7/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja.

8/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. szám 15/4. hrsz. ingatlanon lévő polgármesteri hivatal épület műszaki állapotfelmérésének elkészíttetését. A szakvélemény elkészítéséhez legfeljebb bruttó 400.000,- Ft összegű pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja.

9/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Cserszegtomaj 2177/1.- 2177/2.- 2177/5.- 2178. hrsz. ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás lefolytatását a GEOPART Bt. 110-12/2016. munkaszámon elkészített 1343/2016.DATR számon záradékolt változási vázrajznak megfelelően. Az önkormányzat részére a magánszemélyek tulajdonában lévő 2177/1. hrsz. ingatlanból 238 m2, 2177/2. hrsz. ingatlanból 154 m2 valamint a 2177/5. hrsz. ingatlanból 824 m2 térmértékű, összesen 1216 m2 nagyságú földrészlet kerül térítésmentes átadásra. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a polgármestert Riedl Ferencné 8315 Gyenesdiás, Béke u. 44.szám alatti és Molnár Károlyné 8651 Balatonszabadi, Enyingi u. 4. szám alatti lakosokkal önkormányzati tulajdonba adásról kötendő megállapodás aláírására.

10/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zalaispa Társulási Megállapodás módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

11/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete élni kíván a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 20.§-a (2) alapján a nagyközségi címmel

  1. meg kívánja vizsgáltatni a 138/2016. (VI.13.) Korm. rend.-ben megalakított Nemzeti Címer Bizottsággal Cserszegtomaj Község Önkormányzat címerét, kikérve annak szakmai véleményét.

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

12/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Frank Erzsébet ügyvéddel a 65/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat alapján megkötött tartós megbízásos szerződés szolgáltatási díját 2017. január 01-től havi 50.000 Ft-ban állapítja meg.

13/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztés és annak mellékletei szerint elfogadta.

14/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nagy András és társai telek eladási ajánlata” című előterjesztést megtárgyalta és az ajánlatra a következő döntést hozta:

  1. Mivel nincs tulajdonában ilyen jellegű ingatlan, nem támogatja a 901. hrsz.-ú ingatlan csereingatlannal történő megváltását.
  2. Nem kívánja megvásárolni a 901. hrsz-ú ingatlant.

Felkéri Polgármestert, hogy az ajánlattevőket a döntésről tájékoztassa.

15/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton Felvidék Neked című kiadványban való megjelenés lehetőségét a beérkezett ajánlat alapján és az abban való részvételt nem támogatja.

16/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) számú rendeletének módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§. (1) c) pontja valamint a 32.§ (6a) b) pontja alapján tárgyalásos eljárás lefolytatásának keretében kívánja módosítani.

17/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2016 (I.21.) önkormányzati rendelete 4. számú mellékletében felsorolt civil szervezetek és egyházak támogatásának elszámolását az előterjesztés mellékleteit képező összegzés és beszámolók alapján elfogadja.

18/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati rendeletében elkülönített 6.000 eFt-ot az alábbiak szerint osztja fel a benyújtott támogatási kérelmek alapján:

Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 600.000 Ft
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 400.000 Ft
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 850.000 Ft
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 550.000 Ft
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 270.000 Ft
Diáksportkör Moderntánc 550.000 Ft
Diáksportkör Íjászat 250.000 Ft
Kis Szent Teréz Plébánia 200.000 Ft
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 200.000 Ft
Szeghalmi Bálint Református Egyház 50.000 Ft
Kék Balaton Citerazenekar 100.000 Ft
Shotokan Karate Egyesület 240.000 Ft
Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 100.000 Ft
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 900.000 Ft
Alternatív Természetbarát Egyesület -
Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület 450.000 Ft
SZ-L Bau Balaton Vívóklub -
Vajda János Öregdiákok Egyesülete 290.000 Ft
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete -

Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötéséről gondoskodjon.

19/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi adóbevételekről szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

20/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai beíratás időpontját 2017. április 12-13. napokban határozza meg.
Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatást a község honlapján, illetve a helyben szokásos módon, valamint az óvodában közzétegye.

21/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-as nevelésiévben a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében az indítható csoportok számát 5 csoportban határozza meg, melyből 1 csoport önálló bölcsődei csoport, 4 pedig óvodai csoport.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt tájékoztassa, továbbá felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvodai beiratkozásnál fokozottan vegye figyelembe a jogszabály (törvényi, illetve hatályos Alapító Okirat) szerinti csoportlétszámokat. A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezi a maximális létszám 20%-al történő átlépését.

 22/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az egységes óvoda-bölcsődei csoport önálló bölcsődei csoporttá alakításával kapcsolatos intézményvezetői hatáskörben szükséges intézkedéseket tegye meg. A technikai, műszaki kialakítással, kötelező eszközök beszerzésével kapcsolatosan felmerülő költségek tételes kimutatását, annak finanszírozása érdekében terjessze a képviselő-testület 2017. májusi ülése elé.

23/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bartha Gábor polgármester 2017. évi hetvennyolc nap szabadságát az előterjesztés mellékletének ütemezésében elfogadja.

24/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. Megállapítja, hogy 2017. január 30-ig minden önkormányzati képviselő és a polgármester vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tett.

25/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi külügyi tájékoztatóját elfogadja.

26/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Parócziné Dömötör Erika 6090 Kunszentmiklós, Béke u. 34. szám alatti lakos által felajánlott Cserszegtomaj, 250/2. hrsz. „beépítetlen terület” művelési ágú 1432 m2 térmértékű ingatlan 2/16-od rész 179 m2, 250/3. hrsz. „beépítetlen terület” művelési ágú 529 m2 térmértékű ingatlan 2/16-od rész 66 m2 valamint az 1093/2. hrsz. „beépítetlen terület” művelési ágú 3646 m2 térmértékű ingatlan 2/16-od rész 456 m2 földrészleteket nem kívánja önkormányzati tulajdonba átvenni.

27/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évben végrehajtandó településképpel összefüggő rendeletalkotásokról, módosításokról szóló tájékoztatót és azt az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

28/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyeztetést kíván folytatni a helyi lakossággal a közösségi együttélés szabályairól, amelyhez nyilvános és hivatalos fórumot biztosít Cserszegtomaj Község honlapján (www.cserszegtomaj.hu) keresztül 2017. március 31-ig. A beérkezett javaslatokat, építő jellegű kritikákat, hozzászólásokat a 2017. április 26-i soros Képviselő-testületi ülésen tárgyalják.
Felkéri a képviselőket és a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

29/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Torsten-Henner Kraft beadványát és úgy határozott, hogy a témával kapcsolatban hatályos rendeletét nem kívánja módosítani.

30/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Henn Sándor kérését megtárgyalta és a további egyeztetésre való tekintettel kériHenn Sándort, hogy az általa elvégeztetett munkáról szóló dokumentációt, tervet, engedélyeket, tervezett költségekről szóló kimutatást és a bekerülési költségekről szóló számlákat mutassa be, mivel erre vonatkozó iratanyag az irattárban nem áll rendelkezésre.

31/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a dr. Nagy Tibor által képviselt telektulajdonosok ajánlatát és a következő döntést hozta:

  1. Az 1657/25 hrsz-ú ingatlan esetében az ingatlant határoló, már meglévő út aszfaltozásakor nem történt túlépítés, mivel az utat több évtizede sajátjaként folyamatosan és szakadatlanul útként használja az önkormányzat és a lakosság is.
  2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályozási szélesség és a telek jogi határa közötti területet az önkormányzat nem kívánja megvásárolni.
  3. Amennyiben a fent említett terület részt a tulajdonos ingyenesen az önkormányzatnak átadja, a telekhatár rendezési vázrajz elkészítésének és a változás utáni telekhatár kitűzésének a költségeiből az önkormányzat 50 %-os részt vállal és azt a tulajdonosok részére számla ellenében megtéríti.

Felhatalmazza a Polgármester, hogy a kérelmező felet a döntésről értesítse.

32/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Cserszegtomajfutás Sportegyesület nevű szervezet a 8372, Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám alatti, Cserszegtomaj Község Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi ügyviteli helyként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggessze.
Felhatalmazza a polgármestert a Sportegyesület bejegyzéséhez szükséges székhely megjelöléséről szóló nyilatkozat aláírására. ASportegyesület az épületet további használatra előzetes egyeztetés alapján – a többi civil szervezethez hasonlóan – veheti igénybe.

33/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

34/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

1.Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a mellékelt okirat alapján.
2.A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerkezetű Alapító Okiratát kiadja.
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak.

 35/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

1.Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosítását a mellékelt okirat alapján.
2.A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerkezetű Alapító Okiratát kiadja.
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak.

 36/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal épületének tartószerkezeti szakértői véleményét. Felkéri a Polgármestert a szakvélemény alapján az intézkedési sor felállítására és kéri, hogy azt a Képviselő-testület májusi soros ülésén ismertesse a Képviselő-testülettel.

37/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/20105.(XII.17.) számú rendeletének módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§. (1) d) pontja valamint a 32.§ (6a) b) pontja alapján állami főépítészi eljárás lefolytatásának keretében kívánja módosítani.

38/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Lambert Róbert és Lónai-Szakács Ildikó 4032 Debrecen, Poroszlay út 22. szám alatti lakosok ( képviseli: Dr. Nagy Tibor ügyvéd) tulajdonát képező Cserszegtomaj, 1657/25 hrsz-ú ingatlan közlekedési területként használt földrészletére vonatkozó térítés nélküli felajánlását. Felkéri a hivatalt, hogy a tulajdonrendezéshez szükséges változási vázrajzot készíttesse el. A tulajdonrendezéssel érintett terület nagyságát a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, valamint a kereszteződés beláthatóságát biztosító – a tulajdonosok által felajánlott – a Tervező utca jelenleg használt útterületével együttes térmértéke adja.
A vázrajz készítéséhez, valamint a felmerülő földhivatali díjak, a kivitelezés és az egyéb költségek megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 300.000,- Ft összegben az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

39/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Posta előtti 46 méteres útszakasz rendezésére, parkolók kialakítására a közlekedésbiztonság megteremtéséhez szükséges pénzeszközt az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Előirányzott keret: 3.000.000 Ft + ÁFA ( azaz három millió Ft + ÁFA)
Felkéri a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.

40/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Fáró Imre Cserszegtomaj, Meder köz 2. szám alatti lakosnak, hogy az állattartás szabályainak betartásával a Cserszegtomaj Község Önkormányzata tulajdonában lévő 586 helyrajzi számú 3058 m2 területű kivett művelési ágú belterületi ingatlanon legeltesse az általa tartott állatait, tevékenységével karbantartva a területet. A terület legeltetéssel történő gondozására szóló engedély 1 évre érvényes, mely meghosszabbítható.
Megbízza a polgármestert a terület használathoz szükséges megállapodás megkötéséhez szükséges egyeztetés lefolytatásával.

41/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mit a 21-18421-1-006-01-05-MEKH kóddal rendelkező DRV_V_211 sorszámú víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a teljes hatósági eljárásra vonatkozóan, a DRV ZRT. meghatalmazásának aláírásával.

42/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny” díjazását, résztvevő diákok étkeztetését 40.000 Ft összeggel támogatja az általános tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

43/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rezi Község Önkormányzatával 2013. június 24-én megkötött, a területi védőnői feladatok ellátásáról szóló megállapodást az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezet szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosított megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

44/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja.

45/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évre vonatkozóan a területi ellátás helyzetéről szóló védőnői beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja.
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszöni az éves munkát, a hatékony együttműködést és további sikereket kíván a védőnői szolgálat munkatársainak.

46/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. (8360 Keszthely, Vadaskerti u. 8.) beszámolóját Cserszegtomaj Község Önkormányzata által nyújtott működési hozzájárulás felhasználásáról megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

47/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjét, hogy az önkormányzat címére elektronikus úton érkezett szülői észrevétellel kapcsolatban az áprilisi soros Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni szíveskedjen.

2016. évi Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatai

2015. évi Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatai