Alapfeladatok

A Hivatal feladatai
1. A Hivatal általános feladatai

(1)  A Hivatal elősegíti a Képviselő-testület, a polgármester, alpolgármester, a bizottságok, valamint a Jegyző munkájának eredményességét.
(2) A Hivatal döntés-előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző és szolgáltató tevékenységet folytat a település lakossága érdekében. A képviselő-testület, a polgármester, alpolgármester, valamint a bizottságok működésével összefüggő feladatok végrehajtásában közreműködik.
(3) A Hivatal köztisztviselői feladatkörüket érintően szakmailag előkészítik a testületi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelettervezeteket. Segítik a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását és kötelezettségeik teljesítését.
Döntésre előkészítik a polgármester hatósági, önkormányzati és vezetői feladata ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását.
(4) Katasztrófavédelmi igazgatási ügyekben közreműködik a polgármesternek a törvényekben és ágazati jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek ellátásában.
(5) Döntésre előkészítik a jegyző hatósági, vezetői feladatával kapcsolatos ügyeket, szervezik azok végrehajtását.
(6) A Hivatal egyéb feladatai:
Az önkormányzati vagyon karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, közterületek, parkok karbantartása, gondozása önkormányzati alkalmazottak és közfoglalkoztatottak igénybevételével.
(7) A Hivatal feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel-szerveivel, a társhatóságokkal- és szervekkel, valamint a közszolgáltatást végző szervekkel.
(8) A Hivatal működésére és az államigazgatási ügyekkel kapcsolatos feladataira vonatkozó belső szabályokat az alábbi szabályzatok, utasítások tartalmazzák:
-
Ügyiratkezelési Szabályzat,
-
Munkavédelmi szabályzat, 
- Tűzvédelmi szabályzat,
-
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat,
-
Polgármesteri és jegyzői utasítások

2. A Hivatal részletes feladatai

 2.1 Igazgatási, szervezési, szociális, gyámügyi, titkársági ügyek
1) Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok:
-
A Képviselő-testület munkájának előkészítése.
-
A Képviselő-testületi ülések meghívójának összeállítása a munkaterv, testületi, bizottsági határozatok és egyéb előterjesztések és indítványok alapján.
-
Írásos tájékoztatás adása az ülések időpontjáról a tervezett napirendekről.
-
Az ülések meghívóinak elkészítése.
-
Testületi anyagok sokszorosítása és kiküldése.
-
Az ülések technikai feltételeinek biztosítása.
-
Az üléseken jegyzőkönyv vezetése, hiteles jegyzőkönyv- és határozat-kivonatok elkészítése.
-
Képviselő-testületi ülést követő 15 napon belül a jegyzőkönyvek továbbítása a Mötv-ben meghatározottak szerint.
-
Önkormányzati rendeletek kihirdetése a hirdető táblán történő kifüggesztéssel.
-
Rendelet közzététele a település honlapján, annak megküldésével.
-
Képviselők részére leírási és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.
-
A Képviselő-testület anyagainak archiválása.
-
Feladatkörét érintően:

  • Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése.
  • Rendeletalkotás, felülvizsgálat és hatályon kívül helyezés kezdeményezése, előkészítése.
  • Képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek nyilvántartása, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása.

(2) Ügykezelési – iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó – feladatok:
-
Beérkező posta átvétele, szignálásra való előkészítése.
-
Szignált ügyiratok iratkezelési szabályzat és helyi irattári terv alapján történő iktatása, az iktatott iratok ügyintézők részére történő átadása.
-
Ügyiratok kezelésének, irattárózásának és selejtezésének elvégzése.
-
Együttműködés a Levéltárral.
-
A kiküldendő napi postáról postakönyv vezetése.

 (3) Általános igazgatási feladatok:
-
Magánszálláshelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
-
Hagyatéki ügyek intézése.
-
Talált tárgyak nyilvántartása.
-
Szakfordító- és tolmács igazolvány kiadása.
-
Hatósági bizonyítvány kiállítása.
-
Birtokvédelmi eljárás lefolytatása.
- Üzletek működési engedélyének kiadásával, módosításával is visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátása.
-
Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárások

 (4) Szociálpolitikai feladatok:
-
A Szociális törvényben, kormányrendeletben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, polgármesteri illetve bizottsági határozatok végrehajtása.
-
Szociális szolgáltatások, intézményi elhelyezésekhez jövedelem igazolás kiadása.

 (5)  Gyám- és gyermekvédelmi feladatok:
-
Gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, a határozatok végrehajtása.
-
Környezettanulmány készítése.
-
Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat

 (6) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok:
-
Polgárok adatait (személyi adatok és lakcím) tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése és abból adatszolgáltatás.
-
Kérelemre közokirat kiállítása a nyilvántartott adatokról.
-
Nyilvántartás vezetése az önkormányzat illetékességi területén lévő címekről, lakcímlétesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
-
Közreműködés a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.

 (7) Anyakönyvvezetői feladatok:
-
Állampolgársági és anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása.
-
Születési, házasságkötési és halálozási anyakönyv vezetése, utólagos bejegyzések teljesítése.
-
Családi eseményeket (házasságkötés, névadó) megelőző eljárás lefolytatása és annak ünnepélyes lebonyolítása.
-
Közreműködés felmentés megadásában a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alól.
-
Anyakönyvi kivonat és másolat kiadása.
-
Adatszolgáltatás az alap- és utólagos bejegyzésről.
-
Külföldi állampolgár anyakönyvi eseményeiről az érintett állampolgársága szerint illetékes idegen állam magyarországi külképviseleti hatóságának értesítése.
-
Magyar állampolgárok külföldi anyakönyvi eseményei hazai anyakönyvezésének előkészítése (jegyzőkönyv felvétele, annak dokumentumokkal együtt történő felterjesztése).
-
Házassági névváltoztatással kapcsolatos feladatok (jegyzőkönyv, anyakönyvi kivonat kiadás, adatszolgáltatás) ellátása.
-
Születési családi és/vagy utónév megváltoztatásával kapcsolatos előkészítő (kérelem nyomtatvány kiöltése és továbbítása a Belügyminisztériumhoz) eljárás.
-
Kiskorúak családi jogállásának rendezése teljes hatályú apai elismerő jognyilatkozattal
-
Az állampolgársági eskü előkészítése, lebonyolítása és az előírt adatszolgáltatás teljesítése.

 (8) Állategészségügyi, növényvédelmi feladatok:
-
Méhészek, a vándorméhészek nyilvántartása.
-
Vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása.
-
Eb nyilvántartás megszervezése.

2.2 Pénzügyi-gazdasági, személyzeti, munkaügyi feladatok

(1) Önkormányzat költségvetéséhez, beszámolójához kapcsolódó feladatok:
-
Költségvetési koncepció előkészítése.
-
Költségvetési javaslat összeállítása.
-
Költségvetési rendelet és ahhoz kapcsolódó egyéb helyi önkormányzati rendeletek előkészítése.
-
A költségvetési rendelet tervezet egyeztetésének előkészítése az önkormányzati intézmények vezetőivel.
-
Az elfogadott költségvetésről információ-szolgáltatás a központi költségvetés részére.
-
Az önkormányzat költségvetési rendelete szerinti gazdálkodás biztosítása.
-
Féléves gazdálkodásra vonatkozó tájékoztató elkészítése.
-
Költségvetési koncepció tárgyalására az adott időarányos teljesítésére vonatkozó beszámoló előkészítése.
-
Az éves zárszámadás, ennek keretében a központi költségvetési támogatásról elszámolás elkészítése.
-
Időszaki beszámoló készítése az önkormányzat gazdálkodásáról.
-
Kötelező statisztikai adatszolgáltatások biztosítása.
-
A költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási, felújítási feladatok végrehajtásának előkészítése, lebonyolításának szervezése.
-
Intézmények által végzett karbantartási tevékenység felügyelete.
-
Intézmények alapító okiratainak kezelése.

(2) Költségvetési gazdálkodási feladatok:
- Pénzügyi-statisztikai adatszolgáltatás.
- Ö
nkormányzati ASP rendszer használata
-
Bevételek alapjául szolgáló számlák kibocsátása, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése.
-
Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése.
-
Kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás szabályainak megfelelő kifizetendő számlák átutalása.
-
Segélyek, helyi támogatások kifizetése, az ezekhez kapcsolódó pénzügyi nyilvántartások vezetése, adatinak egyeztetése a könyveléssel.
-
Áfa-bevallások és rehabilitációs hozzájárulás bevallás elkészítése.
- Szakfeladatonként bérnyilvántartás vezetése és negyedévente egyeztetése a könyveléssel.
-
Készpénzforgalom bonyolítása a házipénztáron keresztül.
-
Közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás havi igénylése, elszámolása.
-
Megelőlegezett támogatások központi költségvetésből történő visszaigénylése.

(3)  Számviteli feladatok
-
Számlarend és számviteli politika kialakításában, módosításában való közreműködés.
-
Önkormányzati ASP rendszer használata
-
Banki kivonatok felszerelése, ellenőrzése, kontírozása és a könyvelési rendszerben történő könyvelése.
-
Önkormányzat vagyonának nyilvántartása.
-
Leltározási Szabályzat szerint a Hivatal és az önállóan műkődő intézmények leltározása.
-
Vagyonkataszter és a tárgyi eszköz nyilvántartás adatainak egyezetése.
-
Mérlegbeszámolókhoz analitikus nyilvántartás készítése.
-
Az államháztartás igényeinek megfelelően negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves információ-szolgáltatás.
-
Kettős könyvvitel rendszerében a pénzforgalmi szemléletű nyilvántartások vezetése.
-
Időszaki költségvetési jelentés és időszaki mérlegjelentés készítése.
-
Éves és éves költségvetési beszámoló elkészítése.
-
Könyvvizsgáló részére az auditáláshoz szükséges táblázatok elkészítése (amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett).
-
Analitikus nyilvántartások vezetése, intézkedés a hátralékok befizetésére.

(4) Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
-
Bérleti szerződések hatályának figyelemmel kisérés, bérleti szerződés előkészítése.
-
Nyilvántartás felfektetése és vezetése az önkormányzat valamennyi vagyontárgyáról.
-
Nyilvántartást vezetése a teljes ingatlan-állományról.
-
Nyilvántartást vezetése az Önkormányzat szerződéseiről.
-
Adatszolgáltatás.

(5) Illetmények számfejtésével kapcsolatos feladatok:
-
Az önkormányzat, a Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek kiadásai körében felmerülő megbízási díjak, tiszteletdíjak és hóközi kifizetések számfejtése – KIRA rendszerben – és felterjesztése.
-
Az Önkormányzat, a Hivatal és intézményi dolgozók valamint a közfoglalkoztatottak kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és megszűnési iratának elkészítése a KIRA programban, és azok felterjesztése.
- Szabadság, betegállomány egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé.

(6) Munkáltatói jogokhoz kapcsolódó feladatok:
-
Közszolgálati jogviszonyt érintő előkészítő feladatok ellátása.
-
Szabadság-nyilvántartás vezetése hivatali dolgozók és intézményvezetők vonatkozásában.
-
Köztisztviselői jogviszony létesítéssel, megszűnéssel kapcsolatos iratkezelés, nyilvántartás.
-
Köztisztviselők és intézményvezetők személyi anyagának kezelése, közszolgálati nyilvántartás vezetése.
-
Elkészíti a munkaköri leírások tervezetét.
-
Részt vesz a munkatársak teljesítménykövetelményének meghatározásának előkészítésében,
-
Előkészíti a munkatársak teljesítményértékeléseit,
-
Előkészíti és elkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek, bizottsági és testületi előterjesztések tervezetét.
-
Gondoskodik a Képviselő-testület, illetve a Bizottságok rendeleteinek, határozatainak valamint a Hivatal-vezetőtől kapott utasítások végrehajtásáról,
-
Részt vesz a Képviselő-testület, illetve bizottságainak ülésein, a tevékenységi körét érintő napirendi pontok tárgyalásán.

2.3 Adóügyi feladatok

(1) Helyi adóval és gépjárműadóval kapcsolatos feladatok:
-
Helyi adórendeletek előkészítése.
-
Önkormányzati ASP rendszer használata
-
A helyi adókkal, a gépjárműadóval, talajterhelési díjjal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása (adókivetés, adóbevallások ellenőrzése, nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása).
-
Adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése.
-
Adóellenőrzések végzése.
-
Adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése.
- A
dó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása.
-
Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése.

2.4 Településüzemeltetési feladato

- A képviselő-testület vagy bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben döntés előkészítés, testületi előterjesztés elkészítése.
-
Az önkormányzat tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése.
-
egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése.
-
A karbantartási feladatok ellátásának irányítása.
-
A közterületek rendjének, tisztaságának és használatának folyamatos és tervszerű ellenőrzése.
- A közterületek használatára vonatkozó önkormányzati rendeletek betartásának ellenőrzése.
-
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
-
A közterületek rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása.
-
A jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más szerv (hatóság) hatáskörébe tartozik
-
Közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében.
-
Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.
-
Közterületek, parkok tisztántartási, gondozási feladatit végző közfoglalkoztatottak irányítása.
-
Intézmények és önkormányzati egyéb ingatlanok karbantartási, hibaelhárítási feladatainak ellátása.
-
Intézmények munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi és közegészségügyi feltételinek biztosításában való közreműködés.
-
Közterületek, parkok, utak karbantartása.
-
Kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal.
-
Káreseményekkel kapcsolatos biztosítási ügyek intézése, helyreállítás.
-
Felújításokkal, beruházásokkal kapcsolatos feladatok.

    (1) Fejlesztési, karbantartási és műszaki feladatok:
- Önkormányzat és intézményei közbeszerzési eljárásainak előkészítése.
-
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, útkezelői hozzájárulások, kiadása.
-
Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását igénylő ügyek előkészítése.
-
A közlekedéssel, közlekedésszervezéssel és forgalomtechnikai változtatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásnak szervezése.

2.5 Településfejlesztési feladatok

      - A képviselő-testület vagy bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben döntés előkészítés, testületi előterjesztés elkészítése.
-
Az önkormányzat tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése.
-
Jogszabályban meghatározott esetekben szakhatósági hozzájárulás kiadása.
-
Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.
-
Részvétel a település rendezési tervének előkészítésében.